Kategorie

Zmiana asortymentu - program 5000+

W przypadku trudność w realizacji programu 5000zł dla OSP, zgodnie z umową istnieje możliwość aneksowania asortymentu. Wniosek należy złożyć do Komendant Powiatowego PSP.

Wniosek do pobrania: http://bit.ly/aneks5000

Pamiętaj aby przed aneksem sprawdzić dostępność sprzętu.

Nasze propozycje, których z pewnością wystarczy dla każdego.

           

Przy wnioskowaniu o zmianę asortymentu należy stosować się do  zapisów umowy:

 

„§1.

(…)

3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany celu przedsięwzięcia w ramach zakresu przedmiotowego dotacji, ilości a także kosztów w  poszczególnych pozycjach kosztorysu bez konieczności sporządzania aneksu do umowy pod warunkiem, że:

 

1)    zmiana celu będzie mieścić się w ramach art. 19 ust. 1a pkt

2-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

2)      kwota dotacji na wydatki bieżące nie ulegnie zmianie;

3)      kwota dotacji z budżetu i rezerwy celowej nie ulegnie zmianie;

4)      pozostałe warunki umowy zostaną dotrzymane przez

Zleceniobiorcę.

 

4.    W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca przekaże na piśmie do Zleceniodawcy wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany celu wraz z uzasadnieniem dokonania takiej zmiany i opinią o niej właściwego komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Przekazanie wniosku nie może nastąpić później niż 21 dni przed zakończeniem realizacji zadania.

 

5.    W ciągu 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zleceniodawca powiadamia Zleceniobiorcę oraz właściwego komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o podjętej decyzji.

 

6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z niedającej się przewidzieć w chwili zawarcia umowy _zmiany_ potrzeb Zleceniobiorcy lub wystąpienia _zdarzenia losowego_ wywołanego przez czynniki zewnętrzne, terminy, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą ulec skróceniu, z zachowaniem terminu realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust.1."