Kategorie

Nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z woj. mazowieckiego - WFOŚ

„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

 

Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od 29 kwietnia 2020 r. do wyczerpania alokacji.

Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych na zapytania@strefa998.pl

Do 75% kosztów kwalifikowanych dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym, z tym, że nie więcej niż 15 000,00 zł.

 

Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.

1) Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii:

a) generatorów piany lekkiej,

b) motopomp pływających,

c) pomp szlamowych,

d) motopomp do wody zanieczyszczonej.

 

2) Inny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii :

a) działka wodno-pianowe,

b) armatura pożarnicza (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa, kurtyny wodne, rozdzielacze kulowe),

c) hydronetki.

 

3) Wyposażenie osobiste:

a) nowe ubrania typu NOMEX,

b) ubrania koszarowe,

c) buty, hełmy, pas z toporkiem.

 

4) Koszty związane z wyjazdami na zawody sportowo – pożarnicze:

a) sprzęt treningowy stosowany podczas zawodów sportowo-pożarniczych,

b) koszt wynajmu transportu.

 

 

Koszt niekwalifikowany– koszt, którego poniesienie związane jest z realizacją zadania i którego finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu. Koszty niekwalifikowane stanowią koszty niewymienione w pkt 6.1., w szczególności koszt zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów, skuterów wodnych, sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu ratownictwa medycznego, masztów oświetleniowych, łomów, kluczy i stojaków hydrantowych, sprzętu nurkowego, sprzętu łączności, lamp, pasów ratownictwa wodnego, rzutek, lin ratunkowych, ubrań galowych, rękawic, kominiarek, koszty skalkulowane w tym wolontariat i nieodpłatne usługi, a także inne koszty (np. paliwa, ubezpieczenia sprzętu).

 

Link do programu i wniosków:

http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2020-nz-1-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-poprzez-aktywowanie-i-doposazanie-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych/