Kategorie

20 000,00zł na remonty remiz. Rusza dotacja z FUSR

Otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności z dofinansowaniem FSUSR.

Nabór wniosków tylko do 17 czerwca 2020.

Maksymalna dotacja 20 000,00zł

Wkład własny nie jest wymagany.

Środki przeznaczone 4 000 000,00zł

Z dofinansowania udzielonego przez Fundusz Składkowy mogą być pokrywane koszty
remontu, modernizacji lub rewitalizacji budynku wolnostojącego albo budynku
wzabudowie, służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych, stanowiącego konstrukcyjnie
samodzielną całość, w tym m.in.:

a) remont lub modernizacja lub wykonanie instalacji przyłączy, elementów przyłączy
budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

- przyłącza wodociągowe, hydrofornie;

- przyłącza kanalizacyjne,

b) remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie instalacji budynku, obejmujące
rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych:
wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

- instalacji sanitarnych;

- instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

- instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;

- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

- instalacji gazowych;

c) remont, przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

- sanitariaty i kuchnie;

- wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych
z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych;

d) remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów:

- ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;

- podłóg i posadzek;

- okien, świetlików i drzwi wewnętrznych;

- powłok malarskich i tapet;

- elementów kowalsko-ślusarskich;

- izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.

e) wyposażenie strażnic -w tym np. zakup szaf do przechowywania umundurowania
bojowego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

i) roboty towarzyszące kosztom termomodernizacji budynku w wysokości do 30%
środków, o których mowa w pkt. 3 (maksymalnie proporcjonalnie do kwoty
przyznanego dofinansowania), kwota powyżej 30% będzie stanowiła koszt
niekwalifikowany.

Jako koszty termomodemizacji traktowane będą m.in.: koszty zakupu montażu

i wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii, zakupu, montażu instalacji

elektrycznych, odgromowych, uziemienia oraz instalacji urządzeń grzewczych, wymiany
okien wraz z wymianą parapetów okiennych zewnętrznych i drzwi zewnętrznych/bram
garażowych, modernizacji okrycia wierzchniego budynku, pokrycia dachowego,

w przypadku gdy koszty te towarzyszą ociepleniu/ termomoderrnizacji budynku.

Szczegóły:

https://fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-z-dofinansowaniem-fs.html