Kategorie

5000zł wsparcia dla stowarzyszeń - OSP

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej, przysługuj również stowarzyszeniom a takimi bezsprzecznie są Ochotnicze Straże Pożarne.

 

Jakie jest to wsparcie?

Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5000.00 zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. 

 

Co z umorzeniem?

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Macie dodatkowe pytania?

Wnioski należy składać w Powiatowych Urzędach Pracy /lub online/ i to one udzielają wszystkich informacji na temat Tarczy Antykryzysowej.

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia

 

Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

 

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

udzielana będzie jednorazowo,

spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach

- z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. 

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

 

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej organizacji pozarządowej) ponad przewidziane12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że  wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność  przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.    

 

III. Dla kogo: dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa, który prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę jest prowadzenie działalności przed dniem 1

kwietnia 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę dochodów? Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej? Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Co będzie, jeśli moja organizacja pozarządowa mimo wszystko zakończy działalność i nie będę mieć z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli organizacja pozarządowa zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

 

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

 

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku i umowy przez urząd pracy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

 

Co musze zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub przez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.

Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz przez platformę Praca.gov.pl. Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem nr 2 do wniosku będzie kopia pełnomocnictwa.  Jak sprawdzę status wniosku?

Przez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 

Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć