Kategorie

Nabór wniosków FSUSR 2021

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Dla kogo?

  1. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot działający non-profit: stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, która:

a) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę jej działania prowadzi działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;

b) prowadzi działalność co najmniej I (jeden) pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze);

c) nie został złożony wobec niej wniosek o ogłoszenie upadłości, nie pozostaje w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła swojej działalności, a także nie jest przedmiotem postępowania o podobnym    charakterze; d) nie zostało wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne;

e) nie zalega z opłatami wobec urzędów skarbowych i ZUS;

f) żaden z urzędujących członków organu zarządzającego Ochotniczej Straży Pożarnej, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu dzieci i młodzieży, a także nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za ww. przestępstwa;

g) legitymuje się dokumentem potwierdzającym własność samochodu strażackiego, który w ramach dofinansowania chce wyposażyć;

h) wóz strażacki, który Organizacja chce wyposażyć w ramach dofinansowania posiada aktualne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu drogowego.

Kiedy? 

Oferty należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwaga!

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego. W przypadku składania ofert osobiście, należy wrzucić ofertę do specjalnie przygotowanej wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu FSUSR (bez możliwości wejścia na teren biura czy kontaktu osobistego z pracownikami).

Ile? 

   Intensywność wsparcia dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) zł.

   Finansowy wkład własnv Organizacji nie może stanowić mniei niż 1 % wnioskowanego dofinansowania.

Jaki jest budżet programu?  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań objętych przedmiotowym konkursem zostały zaplanowane środki w wysokości 3,5 mln zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 zł)

Gdzie mogę pobrać wniosek?

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html

Jaki sprzęt mogę kupić?

WYKAZ SPRZĘTU

L.p. Nazwa asortymentu
1 Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym
2 Agregat zasilający typu MTO lub ATO z przewodami o długości minimum 5m
3 Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu
4 Bosak ciężki
5 Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny
6 Bosak lekki
7 Bosak podręczny
8 Butla do aparatu oddechowego
9 Cylinder rozpierający
10 Detektor prądu przemiennego
11 Drabina nasadkowa (przęsło)
12 Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m
13 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)
14 Gaśnica proszkowa
15 Gaśnica śniegowa
16 Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą
17 Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu
18 Karabinek zakręcony stalowy HMS
19 Klin pod koło
20 Klocek stabilizujący pojazd
21 Klucz do hydrantów nadziemnych
22 Klucz do hydrantów podziemnych
23 Klucz do łączników
24 Klucz do pokryw studzienek
25 Koc gaśniczy
26 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)
27 Latarka akumulatorowa z ładowarką
28 Latarka sygnałowa lub z możliwością nadawania sygnałów świetlnych
29 Lina holownicza stalowa lub hol sztywny
30 Linka asekuracyjna do linii ssawnych
31 Linka strażacka do celów pomocniczych
32 Linka strażacka ratownicza (rdzeniowa)
33 Łom
34 Łopata (maksymalnie 2 szt.)
35 Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2x1,5m
36 Młot (maksymalnie 2 szt.)
37 Mostek przejazdowy
38 Motopompa pływająca
39 Narzędzie do wycinania szyb klejonych
40 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 10 mm
41 Nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G
42 Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
43 Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS)
44 Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe
45 Osłona osoby ratowanej
46 Parawan do zasłaniania ofiar wypadku
47 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą min. 370 mm
48 Piła do cięcia stali i betonu z tarczami
49 Pływak z zatrzaśnikiem
50 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min
51 Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych
52 Pompa strumieniowa (wysysacz głębinowy)
53 Pożarniczy wąż ssawny
54 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp
55 Prądownica pianowa
56 Prądownica wodna
57 Prądownica wodna typu turbo
58 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20m na zwijadle
59 Przełącznik
60 Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami
61 Radiotelefon nasobny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu
62 Radiotelefon przewoźny
63 Rozdzielacz G lub K
64 Rozpieracz ramieniowy typu BS z akcesoriami
65 Sanie lodowe
66 Siekiera (maksymalnie 2 szt.)
67 Siodełko wężowe
68 Sito kominowe
69 Smok ssawny
70 Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych
71 Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką
72 Stojak hydrantowy
73 Stożek ostrzegawczy uliczny
74 Szczotka uliczna szeroka z twardym włosiem (maksymalnie 2 szt.)
75 Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
76 Szpadel (maksymalnie 2 szt.)
77 Szufelka metalowa (maksymalnie 2 szt.)
78 Ściągacz liniowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min 20 m oraz pasy transportowe
79 Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)
80 Taśma ostrzegawcza
81 Tłumica
82 Topór ciężki
83 Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu
84 Urządzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, O2 i LEU)
85 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej
86 Wąż do poboru środka pianotwórczego z zewnątrz
87 Wentylator oddymiający
88 Wiadro metalowe (maksymalnie 2 szt.)
89 Widły proste (maksymalnie 2 szt.)
90 Widły zagięte (maksymalnie 2 szt.)
91 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)
92 Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających
93 Wytwornica pianowa
94 Zasysacz liniowy co najmniej Z2 z wężykiem
95 Zbijak do szyb hartowanych
96 Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 dm3 składany
97 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca
98 Zestaw narzędzi ślusarskich
99 Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
100 Znak ostrzegawczy "wypadek samochodowy"