Kategorie

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG 2021

Opis

 1.     1.KG PSP opracowuje propozycję zakresu przedmiotowego dotacji oraz propozycję podziału środków finansowych. 

 2.     2.KG PSP przekazuje Zleceniodawcy propozycje, o których mowa w ust. 1, do zatwierdzenia.

 3.     3.KG PSP dokonuje podziału limitu dotacji na poszczególne województwa:

  1.     1. Wydatki majątkowe w kwocie 21 375 000 zł (łącznie) - proporcjonalnie wg liczby jednostek osp nienależących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej ksrg, 

  2.     2. Wydatki bieżące w kwocie 14 625 000 zł - proporcjonalnie wg liczby jednostek osp nienależących do ksrg,

  3.     3. Pozostałe wydatki w kwocie 3 000 000 zł (wydatki bieżące) proporcjonalnie wg liczby jednostek osp, na dofinansowanie:

   •         a) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

   •         b) zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF , 

   •         c) zakupu wyposażenia osobistego i umundurowania dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

   •         d) zakupu wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

   •         e) zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr młodzieżowych.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji któregokolwiek z zadań wymienionych pod lit. a-b, ze względu na trwający stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone dodatkowo na realizację zadań wymienionych pod lit. c-e.

 1. 5.   Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej PSP, otrzymują do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie Zleceniobiorców na terenie województwa, w tym na wydatki bieżące i majątkowe.

 2. 6.   Komendanci powiatowi/miejscy PSP, w porozumieniu z właściwymi terytorialnie zarządami oddziałów powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej ZOSP RP, opracowują zestawienie zweryfikowanych potrzeb przedstawionych przez Zleceniobiorców z terenu powiatu i przekazują je do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP. 

 3. 7.   Komendanci wojewódzcy PSP weryfikują potrzeby zgłoszone przez komendantów powiatowych/miejskich PSP i w porozumieniu z właściwymi terytorialnie zarządami oddziałów wojewódzkich ZOSP RP dokonują podziału limitu środków na poszczególne powiaty.

 4. 8.   W przypadku braku porozumienia przy sporządzeniu zestawienia, o którym mowa w ust. 5, rozstrzyga komendant wojewódzki PSP.

 5. 9.   W przypadku braku porozumienia przy podziale limitu środków, o którym mowa w ust. 6, rozstrzyga KG PSP.

 6.        Udzielenie dotacji – zawarcie umowy (możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

 7. 10.  Opracowaną ofertę Zleceniobiorca przedkłada za pośrednictwem komendanta powiatowego/miejskiego PSP. 

 8. 11.  Dane zawarte w ofercie – po ich zweryfikowaniu do wysokości otrzymanego limitu środków – są wprowadzane przez komendanta powiatowego/miejskiego PSP do Systemu Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 9. 12.  Po akceptacji przez właściwego komendanta wojewódzkiego PSP i KG PSP danych w ww. systemie, komendant powiatowy/miejski PSP przygotowuje projekt stosownej umowy.

 10. 13.  Komendant powiatowy/miejski PSP przekazuje komendantowi wojewódzkiemu PSP do zaakceptowania podpisane przez Zleceniobiorców projekty umów. 

 11. 14.  Komendant wojewódzki PSP przekazuje zaakceptowane projekty umów do KG PSP. 

 12. 15.  Umowę ze Zleceniobiorcą podpisuje Zleceniodawca reprezentowany przez KG PSP i przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP. 

 13. 16.  KG PSP przekazuje środki finansowe określone w umowach na wskazane rachunki bankowe Zleceniobiorców.

 14. 17.  KG PSP przekazuje Zleceniodawcy zbiorczą informację o zawartych umowach – w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

 15.          Rozliczenie dotacji - (możliwość rozliczenia dotacji w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

 16. 18.  Zleceniobiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zwanego dalej sprawozdaniem, w trybie i na zasadach określonych w umowie i do przedłożenia go do zaopiniowania komendantom powiatowym/miejskim PSP.

 17. 19.  Sprawozdanie powinno być zaopiniowane przez właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP w formie pisemnej. Przedmiotową opinię należy dołączyć do sprawozdania. 

 18. 20.  Komendant powiatowy/miejski PSP przesyła sprawozdanie wraz z opinią w terminie 14 dni roboczych do KG PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. 

 19. 21.  KG PSP dokonuje oceny prawidłowości wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym oraz zatwierdza sprawozdania w terminach określonych w odrębnych przepisach. 

 20. 22.  KG PSP przekazuje informację o zatwierdzeniu sprawozdań komendantom powiatowym/miejskim PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP.

 21. 23.  W przypadku stwierdzenia, na podstawie otrzymanego sprawozdania, że dotacja została wykorzystana  w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, a także  w przypadku niewykorzystania dotacji w terminie realizacji zadania, KG PSP określi kwotę dotacji przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. KG PSP może stosować ulgi w spłacie należności z tytułu zwrotu dotacji. KG PSP przedstawia do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoby przezeń upoważnionej, wraz z aktami sprawy, projekt stosownej decyzji lub innego dokumentu, sporządzanego w trybie uregulowanym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.). 

 22. 24.  KG PSP przekazuje Zleceniodawcy informację o zatwierdzeniu rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym – w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2021-roku2

Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w roku 2021

Nazwa asortymentu
Remont/wyposażenie budynku
1. fantom RKO
2. myjka do węży
3. pralka/suszarka do ubrań specjalnych
4. remont strażnicy
5. suszarka do węży
6. system podtrzymania ładowania pojazdów
7. system wyciągu spalin
8. szafka na ubrania specjalne
9. zestaw do naprawy węży
10. zwijadło do węży
Sprzęt transportowy
1. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
2. łódź ratownicza min. 6 osobowa wraz z przyczepą
3. mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą
4. pojazd ATV/UTV - pojazd czterokołowy typu „Quad”
5. przyczepa transportowa
6. samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego
7. średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1. agregat prądotwórczy min. 2,2 kVA
2. agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych
3. akumulator do defibrylatora AED
4. akumulator do kamery termowizyjnej
5. akumulator do latarki
6. bosak
7. butla tlenowa o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar
8. chwytak do poskramiania zwierząt
9. cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy)
10. defibrylator AED
12. deska ortopedyczna
13. detektor (wielo lub jednogazowy)
14. drabina przenośna
15. działko wodno - pianowe
16. elektrody AED
17. gaśnica (min. 5kg/5dm3 środka gaśniczego)
18. generator piany lekkiej
19. hydrauliczna pompa ręczna
21. hydronetka
22. kamera termowizyjna
23. kamizelka KED
24. kilof
25. klucz do łączników
26. klucz do pokryw studzienek
27. klucz hydrantowy
28. koc gaśniczy
29. kołnierz ortopedyczny
30. końcówki do rozpieracza kolumnowego
31. kosz na smok ssawny
32. kurtyna wodna
33. lanca gaśnicza
34. latarka czołowa
35. latarka/reflektor
36. linka strażacka
37. łańcuch do rozpieracza ramieniowego
38. łańcuchy śnieżne do samochodu pożarniczego
39. łom
40. łopata
41. młot
42. mostek przejazdowy
43. motopompa pływająca
44. motopompa pożarnicza
45. nakładka pianowa do prądownicy
46. nakładki antypoślizgowe na buty do poruszania się po lodzie
47. narzędzia elektrohydrauliczne
48. noszak do węży
49. nosze
50. nożyce dielektryczne
51. nożyce do cięcia pedałów
52. nożyce do cięcia prętów
53. nożyce hydrauliczne
54. nóż do pasów
55. opryskiwacz plecakowy
56. osprzęt do poduszki pneumatycznej
57. parawan
58. pas mocujący do deski ortopedycznej
59. pilarka do drewna
60. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych
61. piła do cięcia stali i betonu
62. piła do cięcia szyb
63. piła szablasta akumulatorowa
64. pirometr
65. pływak z zatrzaśnikiem
66. podest ratowniczy
67. podpory stabilizujące
68. poduszka pneumatyczna
69. pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży
70. pompa z napędem turbinowym
71. pompa zanurzeniowa
72. prądownica pianowa
73. prądownica wodna
74. przedłużacz na zwijadle
75. przełącznik
76. przenośny zestaw oświetleniowy
77. przewody hydrauliczne
78. reduktor do butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar
79. rozdzielacz
80. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami
81. rozsiewacz sorbentów
82. rzutka ratownicza
83. siekiera
84. silnik zaburtowy
85. siodełko wężowe
86. sito kominowe
87. smok ssawny
88. sorbent
89. sprzęt do oznakowania terenu akcji
90. stabilizator głowy do deski ortopedycznej
91. stojak hydrantowy
92. szpadel
93. szyna Kramera
94. ściągacz linowy (wyciągarka ręczna) wraz z linkami
95. środek pianotwórczy
96. tłumica
97. topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne
98. trójnóg ratowniczy
99. wąż gumowy do szybkiego natarcia
100. wąż ssawny
101. wąż tłoczny
102. wentylator oddymiający
103. widły
104. wiosło
105. wkrętarka akumulatorowa
106. wyciągarka samochodowa z osprzętem
107. wysysacz głębinowy
108. wytwornica piany
109. zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
110. zasysacz liniowy
111. zbieracz
112. zbijak do szyb samochodowych
113. zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3
114. zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź z płozami, sanie lodowe, trap pneumatyczny)
115. zestaw do triage
116. zestaw do wyważania drzwi
117. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)
118. zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
119. zestaw ratownictwa medycznego R1
 
Sprzęt informatyki i łączności
1. akumulator do radiotelefonu
2. ładowarka do radiotelefonu
3. megafon
4. radiotelefon
5. syrena alarmowa
6. system selektywnego alarmowania
7. zestaw podhełmowy do radiotelefonu
 
Wyposażenie osobiste i ochronne
1. aparat powietrzny nadciśnieniowy
2. butla do aparatu powietrznego
3. hełm strażacki
4. kombinezon ochronny pszczelarski
5. kominiarka niepalna
6. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 B z butami i rękawicami
7. maska do aparatu powietrznego z pokrowcem
8. obuwie strażackie gumowe
9. obuwie strażackie skórzane
10. ochronniki słuchu
11. pas strażacki z zatrzaśnikiem
12. podpinka linkowa
13. rękawice specjalne
14. spodnie pilarza/nogawice pilarza/nogawki ochronne
15. spodniobuty lub wodery
16. sygnalizator bezruchu
17. szelki ratownicze
18. ubranie specjalne (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP)
19. ubranie żaroodporne

Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych: zapytania@strefa998.pl