Kategorie

Regulamin Konkursu „Wygraj DRAGONa”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Wygraj DRAGONa” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

 1. 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Wygraj DRAGONa” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 3. 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest PHU Strefa998 z siedzibą w Wietszycach 41, 67-221 Białołęka, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 693-211-55-49; oraz numerem REGON: 021791710.
 1. 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest PHU Strefa998 z siedzibą w Wietszycach 41, 67-221 Białołęka, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 693-211-55-49; oraz numerem REGON: 021791710.
 1. 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com
 2. 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
 3. 7. Nagroda - nagrodą konkursową hełm strażacki Dragon HT.
 4. 8. Profil Strefa998 - oficjalny fanpage sklepu Strefa998, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/strefa998
 1. 9. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu.
 2. 10. Fan - osoba fizyczna, która polubi Profil Strefa998 na portalu społecznościowym Facebook
 3. 11.Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.
 4. 12. Zgłoszenie konkursowe - każdy z fanów profilu Strefa998 ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.
 5. 13.Zadanie Konkursowe – „Pokaż nam jak dumnie reprezentujesz Straż Pożarną.”

 

1.2 Cel konkursu:

 1. 1. Celem Konkursu jest promocja sklepu Strefa998.
 2. 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu:

 1. 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Strefa998 pod adresem https://www.facebook.com/strefa998
 3. 3. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 30.04.2021 roku do godziny 12:00 dnia 04.05.2021 roku.
 4. 4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 04.05.2021 r.

1.4. Udział w Konkursie:

 1. 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sklepu Strefa998 w zakładce „BLOG” oraz w biurze Organizatora przy ulicy Kasztanowa 23, 67-200 Głogów. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Strefa998 do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy. 
 3. 3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 4. 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Strefa998 swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu:

 1. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.
 2. 2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.
 1. 3. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na zadanie „Pokaż nam jak dumnie reprezentujesz Straż Pożarną.”
 1. 4. Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.
 2. 5. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osób, która według jury, składającego się z pracowników sklepu Strefa998, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.
 3. 6. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 4. 7. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 5. 8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 6. 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Strefa998 z siedzibą w Wietszycach 41, 67-221 Białołęka. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasów i przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

 1. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
 3.      a) sprostowania danych,
 4.      b) usunięcia danych,
 5.      c) ograniczenia przetwarzania danych,
 6.      d) przenoszenia danych,
 7.      e) wniesienia sprzeciwu,
 8.      f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 10.      a) imię i nazwisko,
 11.      b) adres e-mail,
 12.      c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 13.      d) numer telefonu.
 14.  6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15.  7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 16.  8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 17.  9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 18.  10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 19.  11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2.1 Wyłonienie zwycięzców

 1. 1. Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.
 2. 2. Osoba wskazanych przez jury otrzyma nagrodę w postaci hełmu strażackiego Dragon HT

NAGRODA GŁÓWNA - kliknij zdjęcie.