Do końca realizacji i rozliczenia dotacji 5000zł dla OSP COVID ZOSTAŁO: Sprawdź jak zrealizować dotację:  kliknij

Kategorie

Województwo DOLNOŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ na termomodernizację remiz OSP 2021.

17.05.2021

Jaki jest cel programu?

  1. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

  2. Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.

  3. Zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii.

  4. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

  5. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

  6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kto może starać się o dofinansowanie?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego.

  2. Ochotnicze straże pożarne z terenu województwa dolnośląskiego.

Ile? 

Fundusz udziela dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany - na etapie wniosku o dofinansowanie - nie przekracza 100 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania:

  1. w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dotacji ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym w ramach niniejszego Programu nie może przekroczyć 30 000,00 zł;

  2. w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Na co?

 1. Termomodernizacja budynku (np. ocieplenie budynku)

 2. Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych)

 3. Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej

 4. Modernizację źródeł ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalanie biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek)

 5. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.

 6. Likwidacja istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej

 7. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia

Jaki jest termin składania wniosków?

Nabór prowadzony jest do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania ustalonej alokacji środków.

Wnioski złożone przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gdzie znajdę więcej informacji?

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/remiza/w_550,informacje