Fundusze europejskie dla zielonego łódzkiego

Na zapobieganie klęskom i katastrofom

Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.06.2023 r., godz. 20:00 do 11.08.2023 r., godz. 23:59.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dostępnej na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Uwaga! Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dla naboru dedykowanego działaniu FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021 nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r.

Kto może składać wnioski?
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego są:

W ramach typu projektu 3. inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST,
- jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
- administracja rządowa,
- Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
- instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

W ramach typu projektu 5. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST,
- jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
- WOPR,
- OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub OSP, które będą wypełniać kryteria włączenia do KSRG dzięki realizacji projektu oraz będą dążyć do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów wskazane w § 4 pkt 3 Regulaminu wyboru projektów tj.:
- inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
- zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Do kogo może być skierowane wsparcie?
Grupą docelową projektów są inne osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu oraz mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu.

Więcej informacji na stronie projektu.


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?