Zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2022r

Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na zadania publiczne pod tytułem: 
„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo — gaśniczego" 
i „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".

Zagadnienia wstępne

Dotacje będą udzielane i rozliczane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym: na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U.2021 poz. 2490), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem niżej wymienionych zasad i szczegółowego trybu postępowania. Do doprecyzowania niniejszych zasad i trybu postępowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z ich stosowaniem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umocowany pozostaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo — gaśniczego" są udzielane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, zwanego dalej ksrg, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo — gaśniczego (Dz.U.2014 poz. 1317).

Dotacje z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo — gaśniczych" są udzielane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej nienależących do ksrg.

Stronami urnowy o realizację zadań publicznych będą:

1)      Skarb Państwa — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej Komendantem Głównym PSP;

2)      jednostka ochotniczej straży pożarnej, zwana dalej Zleceniobiorcą

 

Opis postępowania

Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców

1. Komendant Główny PSP opracowuje i zatwierdza propozycję zakresu przedmiotowego dotacji oraz propozycję podziału środków finansowych.

2. Komendant Główny PSP dokonuje podziału limitu danej dotacji na poszczególne województwa z podziałem na

1)   wydatki majątkowe,

2)   wydatki bieżące.

3. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej komendantami wojewódzkimi PSP, otrzymują do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie Zleceniobiorców na terenie województwa, w tym na wydatki bieżące i majątkowe.

4. Komendanci powiatowi/miejscy Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej komendantami powiatowymi/miejskimi PSP, opracowują zestawienie zweryfikowanych potrzeb przedstawionych przez Zleceniobiorców z terenu powiatu i przekazują je do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP.

5. Komendanci wojewódzcy PSP weryfikują potrzeby zgłoszone przez komendantów powiatowych/miejskich PSP i dokonują podziału limitu środków na poszczególne powiaty.

Udzielenie dotacji — zawarcie umowy (możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

6. Zleceniobiorca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek zgodnie z zakresem przedmiotowym, o którym mowa w pkt 1 do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

7. Komendant powiatowy/miejski PSP sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządza umowy w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Komendant powiatowy/miejski PSP przekazuje komendantowi wojewódzkiemu PSP do zaakceptowania podpisane przez Zleceniobiorców projekty umów.

9. Komendant wojewódzki PSP akceptuje umowy z terenu województwa i przekazuje do Komendanta Głównego PSP. Kwota dotacji musi być zgodna z limitami, o których mowa w pkt 3.

10. Proces przygotowania i złożenia wniosków i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych wspierany jest przez System Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

11. Umowę ze Zleceniobiorcą podpisuje Komendant Główny PSP i przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP

12. Komendant Główny PSP przekazuje środki finansowe określone w umowach na wskazane rachunki bankowe Zleceniobiorców.

13. Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania do Komendanta Głównego PSP wniosku o zmianę umowy.

14. Komendant Główny PSP przekazuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorczą informację o zawartych umowach —w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

 

Rozliczenie dotacji— możliwość rozliczenia dotacji w formie papierowej lub w wersji elektronicznej

w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

15. Zleceniobiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zwanego dalej sprawozdaniem, w trybie i na zasadach określonych w umowie.

16. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 15, powinno być zaopiniowane przez właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP w formie pisemnej. Przedmiotową opinię należy dołączyć do sprawozdania.

17. Komendant powiatowy/miejski PSP przesyła do Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP, sprawozdanie wraz z opinią w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

18. Komendant Główny PSP dokonuje oceny prawidłowości wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym oraz zatwierdza sprawozdania w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

19. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania, Komendant Główny PSP może zwrócić się do jednostki o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. W takim przypadku termin zatwierdzenia sprawozdania ulega wydłużeniu o czas niezbędny na uzyskanie wyjaśnień.

20. W przypadku stwierdzenia, na podstawie otrzymanego sprawozdania, że dotacja została wykorzystana w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, a także w przypadku niewykorzystania dotacji w terminie realizacji zadania, Komendant Główny PSP określi kwotę dotacji przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Komendant Główny PSP może stosować ulgi w spłacie należności z tytułu zwrotu dotacji.

21. Komendant Główny PSP przekazuje informację ❑ zatwierdzeniu sprawozdań komendantom powiatowym/miejskim PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP.

22. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy oraz rozliczenia dotacji w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

23. Komendant Główny PSP opracowuje informację o udzieleniu i rozliczeniu udzielonych dotacji i przekazuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zrealizowano zadania.

24. W przypadku zgłoszenia środków dotacji do ujęcia w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydłużony zostaje termin określony w pkt 23, do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym zrealizowano zadanie.

25. Powyższa procedura ma zastosowanie do dotacji udzielonych po dniu jej akceptacji.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?